Stanovy občianskeho združenia


Čl. I.

Základné ustanovenia

NANOSYMPHONY je občianske, záujmové, nezávislé, dobrovoľné združenie – právny subjekt ustanovený v zmysle Zákona č.83/1990 Zb.

1/ Názov: NANOSYMPHONY

2/ Sídlo:
Silvánova 23/B, 902 01 Pezinok

3/ Pôsobnosť: územie celého Slovenska

Čl. II.
Ciele OZ NANOSYMPHONY (ďalej OZ NSY)

Na základe dobrovoľnosti a záujmu spájať ľudí, ktorí majú pozitívny vzťah k hudbe. Podporovať rozvoj umeleckých aktivít hudobného zoskupenia Nanosymphony. Priblížiť hudobné umenie mladému divákovi, poslucháčovi, ale aj sprostredkovať kontakt so živým koncertom pre obyvateľov miest v našich regiónoch. Rozvíjať a podporovať spoluprácu s mladou generáciou, školstvom i umeleckým školstvom. Zabezpečovať starostlivosť o odborný rast členov združenia a ponúknuť im možnosť nadštandardného prístupu k hudobnému umeniu cestou vlastných aktivít , edičných činností, mimokoncertných vzdelávacích aktivít ap. Na podporu svojej činnosti môže OZ Nanosymphony vykonávať vydavateľskú, obchodnú a agentúrnu činnosť.

Čl. III.
Členstvo

Členom OZ NSY môžu byť osoby staršie ako 18 rokov, alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so Stanovami a cieľmi OZ NSY. Členstvo môže byť individuálne a kolektívne. O prijatí za člena rozhoduje na základe písomnej prihlášky Predsedníctvo OZ NSY. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena OZ NSY. Dokladom o členstve je písomné oznámenie o prijatí za člena OZ NSY.

Prihláška do združenia musí byť podaná písomne a musí obsahovať:
fyzická osoba: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého alebo prechodného bydliska
právnická osoba: názov organizácie, adresu, IČO, výpis zobchodného registra
prehlásenie, že sa zaväzuje dodržiavať stanovy a iné platné normy združenia

Členstvo zaniká :

písomným oznámením člena o vystúpení z OZ
vylúčením – pre hrubé porušenie Stanov a cieľov OZ
úmrtím člena
zánikom OZ

Osobitným režimom môže vzniknúť aj čestné členstvo OZ NSY.

Čl. IV.

Práva a povinnosti členov OZ NANOSYMPHONY

Riadni členovia OZ NSY sú oprávnení a povinní podieľať sa na realizácii poslania a cieľov OZ NSY:
majú právo voliť a byť volení do orgánov OZ NSY
majú právo užívať výhody vyplývajúce z členstva
majú právo zúčastňovať sa na rokovaniach orgánov združenia, ktoré hodnotia jeho činnosť, dávať podnety, návrhy, pripomienky a odvolania
majú právo vyžadovať správy o činnosti a hospodárení združenia
majú povinnosť dodržiavať stanovy združenia
majú povinnosť pomáhať pri plnení cieľov združenia podľa svojich možností
majú povinnosť vystupovať v duchu morálnych zásad a fair play, dbať o dobré meno OZ
majú povinnosť ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia
majú povinnosť riadne a včas platiť členské a iné príspevky, ktoré schválili orgány združenia

Čestní členovia OZ NSY :
čestným členom sa môže stať osoba, ktorá sa významným dielom zaslúžila o realizáciu poslania a cieľov OZ NSY na základe rozhodnutia príslušného orgánu OZ NSY.
čestní členovia platia členské príspevky dobrovoľne, Nie sú volení do orgánov OZ a môžu využiť svoj hlas ako poradný, nie rozhodujúci.

Čl. V.
Orgány OZ NANOSYMPHONY

Orgánmi OZ NSY sú:

Valné zhromaždenie ( VZ )
Predsedníctvo OZ
Štatutárny orgán – predseda OZ
Revízor

1. Valné zhromaždenie

je najvyšší orgán OZ NSY a tvoria ho všetci riadni členovia, schvaľuje Plán hlavných úloh na nasledujúce obdobie a vyhodnocuje predošlé obdobie. Volí a odvoláva členov Predsedníctva, revízora, kontroluje a vyhodnocuje ich činnosť, schvaľuje rozpočet OZ NSY. Na návrh Predsedníctva rozhoduje o čestnom členstve, alebo zániku riadneho členstva, rozhoduje o zrušení, resp. zániku OZ NSY, rozhoduje o zmene a úprave Stanov OZ NSY. Valné zhromaždenie zasadá najmenej raz ročne na základe rozhodnutia Predsedníctva. VZ je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho riadnych členov.

2. Predsedníctvo OZ NSY

je výkonný, operatívny orgán ktorý volí a odvoláva Valné zhromaždenie. Mandát členov Predsedníctva je na päť rokov, po zvolení si sami zvolia predsedu. V závažnom prípade skončenia mandátu jedného, maximálne dvoch členov Predsedníctva si Predsedníctvo môže kooptovať ďalších členov Predsedníctva do najbližšieho VZ, ktoré kooptáciu potvrdí, alebo zvolí nových členov Predsedníctva. V prípade abdikácie celého Predsedníctva preberá kompetencie predseda, ktorý zvolá mimoriadne VZ, aby riešilo vzniknutú situáciu.

Predsedníctvo OZ NSY :

• zabezpečuje realizáciu cieľov OZ a plnenie uznesení VZ
• hospodári s majetkom OZ
• schvaľuje ročný plán práce Predsedníctva a zabezpečuje jeho plnenie
• volí zo svojich členov predsedu, podpredsedu a tajomníka Predsedníctva
• rozhoduje o prijatí a vylúčení riadneho člena
• navrhuje Valnému zhromaždeniu čestného člena OZ
• organizačne pripravuje VZ
• na základe rozhodnutia VZ v prípade zániku OZ menuje likvidátora

3. Predseda OZ NSY

zvoláva a riadi zasadnutia Predsedníctva. Predseda OZ NSY vystupuje navonok ako štatutárny zástupca OZ NSY s kompetenciami podpisovať a rozhodovať vo veciach, ktoré vyplývajú z poslania a plánu činnosti OZ NSY. V jeho neprítomnosti ho oficiálne zastupuje ním poverený člen Predsedníctva.

4. Revízor

Kontrolným orgánom je revízor.
za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu
kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie
kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov
funkcia revízora je nezlučiteľná s členstvom v predsedníctve

Čl. VI.
Majetok a hospodárenie

Hospodárenie OZ je upravené v súlade s platnými predpismi SR pre neziskové organizácie a plánom činnosti a rozpočtu na kalendárny rok schválenými orgánmi OZ. Majetok hospodárenia tvoria členské príspevky, príspevky a dary fyzických i právnických osôb, príspevky z fondov a nadácií, príp. iných subjektov, granty, výnosy z majetku či vlastnej obchodnej a agentúrnej činnosti OZ. Finančné prostriedky sa ukladajú v peňažnom ústave na bežný účet. Veci trvalej hodnoty sa evidujú v inventárnej knihe. Inventarizácia majetku sa vykonáva raz ročne ku koncu kalendárneho roka a pri odovzdávaní funkcie pokladníka. Účelové príspevky a dary fyzických a právnických osôb alebo iných subjektov sa evidujú v osobitnom zozname.

Čl. VII.

Zánik OZ NSY

O zániku OZ NSY rozhodne Valné zhromaždenie, ktoré súčasne menuje likvidátora na vykonanie majetkovo-právneho usporiadania. Likvidátor do 30 dní po ukončení likvidácie oznámi zánik OZ NSY na príslušnom odbore MV SR.

Čl. VIII.

Záverečné ustanovenia.

Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia Valným zhromaždením.
Stanovy možno zmeniť alebo doplniť iba rozhodnutím valného zhromaždenia.
Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

V Bratislave, dňa 25.11.2021

Verified by MonsterInsights